Attraktivt afkast og lav investeringsrisiko

For AROSIA EJENDOMSINVEST er det springende punkt at værdiforædle investeringen gennem en konvertering af den omkostningsbestemte husleje (LL § 19.1) til det lejedes værdi (LL § 19.2). Desuden at kapitalisere på muligheden for at omdanne gamle tørrelofter eller tidligere erhvervslejemål til nye lejligheder, der kan lejes ud til markedsleje efter LL § 54, stk. 1-3.

Erfaringsmæssigt ligger der ofte også et stort optimeringspotentiale på omkostningssiden, der kan bidrage til at øge ejendommens værdi. Ved delvist at finansiere investeringerne med fastforrentede obligationslån sikres investeringen, idet en stigende rente vil resultere i en kursgevinst på obligationslånet, der i stor udstrækning vil kompensere et eventuelt fald i ejendommens værdi.

Ejendomsinvestering er således en sikker og økonomisk stabil investeringsform med en lav investeringsrisiko, der giver dig mulighed for et attraktivt afkast. Ønsker du at høre mere om dine muligheder for at investere i udlejningsejendomme, kan vi bistå med professionel investeringsrådgivning.

Kontakt os

Investeringer efterlader værdistigninger

En ejendoms værdi fastsættes typisk ud fra ejendommens driftsresultat. Her kapitaliseres huslejen med fradrag af ejendommens driftsudgifter ved anvendelse af det afkastkrav, som markedet fastsætter. Dermed har reduktionen af de faste omkostninger lige så stor betydning for en ejendoms værdi som en øget lejeindtægt.

Hvis afkastsatsen på en investeringsejendom f.eks. er 3% kan den teoretiske værdistigning efter en renovering beregnes. Hvis det pågældende lejemål renoveres for 350 tusinde kr. forud for en genudlejning, og lejen herefter kan øges med 5 tusinde kr. om måneden, kan der beregnes en værditilvækst på 2 mio. kr., der med fradrag af investeringen på de 350 tusinde kr. alt andet lige efterlader en værdistigning på 1.650 tusinde kr.

Minimal risiko ved investering i boligudlejningsejendomme

Hvad enten det gælder aktier, obligationer eller ejendomme, så indebærer alle former for investeringer en risiko. Investeringsrisikoen afspejles i afkastet, hvorfor et løfte om et højt afkast ofte betyder en højere risiko. Her er boligudlejningsejendomme et interessant investeringsobjekt, hvis du ønsker en mere værdifast og inflationssikret investering som en del af din investeringsportefølje.

Ejendomsinvestering byder nemlig på en mere inflationssikker investering med lukrative afkastmuligheder og lav risiko. Dette skyldes, at lejeindtægterne reguleres i takt med inflationen, samtidig med at der følger et potentiale for ejendomsværdistigninger gennem den værdiforædling, som AROSIA EJENDOMSINVEST har erfaring med at gennemføre.

AROSIA EJENDOMSINVEST afdækker alle risici ved en potentiel ejendomsinvestering, da vi sætter sikkerhed og værditilvækst i højsædet. For at sikre fuld gennemsigtighed, ordentlighed og redelighed gennem hele processen foretages der altid en juridisk, økonomisk og byggeteknisk gennemgang af ejendommen som grundlag for at kunne træffe en velovervejet investeringsbeslutning.