Lokalt engagement – kalkuleret risiko

Arosia Ejendomsinvest hjælper dig som invenstor med at sikre et attraktivt afkast på ejendomsinvesteringer.

Vore kunder er typisk formuende investorer, der vægter såvel risikospredning som sikkerhed. Der investeres tålmodig overskudslikviditet med fokus på konkurrencedygtigt afkast og langsigtet værdiforædling uden at kapitalgrundlaget risikerer at blive sat over styr.

Investering i boligudlejningsejendomme er en inflationssikret investering med langsigtet værdistigningspotentiale. Hos Arosia Ejendomsinvest investeres udelukkende i centralt beliggende boligudlejningsejendomme i Aarhus, og alene i den ældre boligmasse, hvor udviklingspotentiale er til stede.

Du kan tage del i en sådan investering uden at skulle tænke på lejeradministration, renovering eller ombygning, købsprocesser, finansiering etc. Investorerne sammensættes i investeringspujer med udgangspunkt i hvilket kapitalindskud man ønsker at deltage med.

Minimumsindskuddet er 1 mio. kr. og inddelingen sker i intervallerne 1-5 mio. kr., 5-10 mio. kr. og mere end 10 mio. kr. Arosia Ejendomsinvest påtager sig også at stå for din helt egen porteføljeinvestering (>25 mio. kr.), hvis det er ønskeligt.

Investeringshorisonten er 10 år, hvorefter der er defineret en samlet exit. Ekstraordinært afhændelse af ejerandele i investeringsperioden kan ske efter foruddefinerede vilkår, der vil fremgå af aktionærovenenskomst.

Investorernes forpligtelser søges begrænset til den indskudte kapital subsidiært pro rata hæftelse, og optagelse i investorkredsen forudsætter godkendelse af selskabets finansieringspartner. Der afholdes årligt sædvanlig generalforsamling og der orienteres løbende om udviklingen i selskabet gennem nyhedsbreve.

Hele fundamentet omkring Arosia Ejendomsinvest er baseret på et seriøst og tillidsfuldt samarbejde med lokale og ansvarsbevidste aktører.


Investering med potentiale – Aarhus by er i vækst og understøtter den generelle urbanisering

Aarhus er en by i fantastisk udvikling. Befolkningstilvæksten er estimeret til at udgøre 5-6.000 årligt frem mod 2050. Efterspørgslen er markant, og tomgangsleje i centrale ældre byejendomme eksisterer stort set ikke. Med sine mange uddannelsesinstitutioner er Aarhus et regionalt kraftcenter og behovet for boliger er stigende.

En ejendoms værdi fastsættes typisk med udgangspunkt i ejendommens driftsresultat. Huslejen med fradrag af ejendommens driftsudgifter kapitaliseres ved anvendelse af det afkastkrav markedet fastsætter. Reduktion af de faste omkostninger har dermed lige så stor betydning for en ejendoms værdi som en øget lejeindtægt.

Værdiforædlingen sker gennem optimering af ejendommens drift, og herunder især ved modernisering af lejemål i forbindelse med lejerudskiftning. Det er ikke usædvanligt at en omkostningsbestemt husleje kan konverteres til det lejedes værdi med en lejeforhøjelse på mellem 50 - 100%. Endvidere vil indretning af nye lejemål på f.eks. et gammelt tørreloft eller i et tidligere butikslejemål føre til øgede lejeindtægter på markedsvilkår.

AROSIA EJENDOMSINVEST har valgt at investere i det centrale Aarhus, fordi byen er i markant og spændende vækst. Efterspørgslen efter lejligheder i velbeliggende byejendomme er stigende, og markedet vurderes fortsat at indeholde et interessant værdistigningspotentiale.

Der indgås konkurrencedygtig administrationsaftale vedrørende lejeradministration og vicevært. Selskabet ledes af en deltidsdirektion og en ikke honoreret bestyrelse, der bemyndiges til at disponere på vegne af ejerne.


Attraktivt afkast med lav investeringsrisiko

I vores investeringseksempel kan man se at indskudskapitalensindskudskapitalen forrentes med 11,6% i år 10 og at der heri ikke er indregnet ejendommens værdistigning.

Renteniveauet er historisk lavt, og tilsvarende er afkastet på en udlejningsejendom også beskedent. Imidlertidig kan der tjenes på den finansierede del af investeringen, hvilket medfører, at indskudskapitalen typisk kan forrentes med ca. 7% fra dag 1 og stigende til 10-11% i år 10. Hertil kommer realisering af værdistigningspotentialet gennem opgradering af lejemål og udlejningsvilkår. Endvidere ved konvertering af eksempelvis gamle tørrelofter eller mindre erhvervslejemål til nye lejligheder, der kan lejes ud på markedsvilkår.

Med afsæt i de historiske prisstigninger på fast ejendom, samt den værdiforædling Arosia Ejendomsinvest har erfaring med at gennemføre, vil en værdistigning over investeringens 10-årige løbetid sagtens kunne udgøre ca. 40% i et uændret marked med uændret renteniveau. Denne prisstigning er ikke indregnet i afkastberegningerne, og vil derfor udgøre en potentiel yderligere gevinst, men kan også ses som en sikkerhed af den investerede kapital. I år 10 vil markedet således kunne falde mere end under den seneste finanskrise, uden af den oprindelig investerede kapital risikeres.

    Tilmeld dig nyhedsbrev

    Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag information om vores investorseminarer samt information om Arosia Ejendomsinvest.

    Vi holder dine oplysninger fortrolige.