Ansvarlig ejendomsinvestering

Når du overvejer at investere i ejendomme med lejemål, er det afgørende at få en realistisk vurdering af udviklingspotentialet, det forventede afkast og den kalkulerede risiko, da det har stor betydning for din sikkerhed og succes som investor. Hos AROSIA EJENDOMSINVEST er ansvarlighed, troværdighed og redelighed derfor en vigtig del af den tillid og gennemsigtighed, som investeringsselskaberne beror på.

Med AROSIA EJENDOMSINVEST som din investeringsrådgiver, er du garanteret et ærligt udgangspunkt og transparente ejendomsinvesteringer. Uanset om du er semiprofessionel eller professionel investor, får du det bedst mulige grundlag for at foretage den ejendomsinvestering, som du tror mest på. Herunder kan du læse om alt ”det med småt”, så du bedre er i stand til at vurdere, hvad vilkårene reelt betyder for dig.Hvilken type investor henvender vi os til?

AROSIA EJENDOMSINVEST henvender sig til den langsigtede investor med overskudslikviditet. Du er villig til at tage en kalkuleret risiko, men vægter også en konservativ investeringsstrategi baseret på et seriøst og tillidsfuldt samarbejde med lokale og ansvarsbevidste aktører.

Din investering skal minimum udgøre 1 mio. kr. og aktionærkredsen sammensættes således, at de respektive investeringsselskabers investorer har indskudt mellem 1 og 5 mio. kr., mellem 5 og 10 mio. kr. eller mere end 10 mio. kr. Jo større indskud, jo mindre aktionærkreds. Her kan tilsagn om tegning gives uforpligtende, men bindende tegning sker umiddelbart efter præsentation af de konkrete ejendomsinvesteringer.

Kapitalen indbetales ved selskabets stiftelse og tegningsblanketter vil herefter være tilgængelige på vores hjemmeside. Alle aktionærer forhåndsgodkendes og kreditvurderes direkte af vores finansielle samarbejdspartner, hvorfor økonomiske oplysninger vil blive indhentet. Der er umiddelbart defineret en samlet exit efter 10 år, men spørgsmålet om en struktureret exit afgøres til enhver tid af investorerne.

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at blive medejer af et ejendomsselskab? Så deltag i et af vores investorseminarer, hvor du vil blive præsenteret for vores investeringskoncept og få rådgivning om investering i udlejningsejendomme. Vi gennemgår hele investeringscasen, så du som investor får det fulde overblik over blandt andet værdiforædling og afkast, finansiering, sikkerhed, anvisningsret og exit.Juraen bag investeringskonceptet

Ved hver ejendomsinvestering foretager AROSIA EJENDOMSINVEST en grundig juridisk såvel som ejendomsteknisk gennemgang med due diligence, ligesom ejendommens udviklingspotentiale afdækkes og præsenteres som beslutningsgrundlag forud for hver investering.

Selskabet etableres som almindeligt aktieselskab eller anden relevant selskabsform, hvor den indskudte kapital udgør selskabskapitalen. Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Mod et mindre vederlag tilbyder AROSIA EJENDOMSINVEST at varetage den begrænsede selskabsadministration og bestyrelsesbetjening, herunder den løbende kommunikation med selskabets aktionærer samt indberetning af selskabets oplysninger til myndighederne såsom årsregnskab og selvangivelse.

På den stiftende generalforsamling vælges en bestyrelse på tre medlemmer, der sammen med direktøren udgør selskabets ledelse. Bestyrelsen vil ikke modtage vederlag. Ét bestyrelsesmedlem stilles til rådighed af AROSIA EJENDOMSINVEST mens de øvrige medlemmer vælges blandt aktionærerne. Ledelsen udstyres med mandat til at foretage investeringer i overensstemmelse med tegningsvilkårene, samt at indgå administrationsaftale og leverandøraftaler i forbindelse med ejendommenes drift og eventuel ombygning.

Der vil blive udarbejdet selskabsvedtægter, forretningsorden samt aktionæroverenskomst og der tegnes ligeledes direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Et anerkendt advokatfirma vil medvirke ved gennemførsel af selskabets handler samt eventuelle lejertvister og lign.Finansiering af ejendomsinvesteringen

Selskabets kapital indbetales kontant ved aktietegning i forbindelse selskabsetableringen og egenkapitalen vil udgøre 30% af investeringssummen, mens restbeløbet finansieres gennem optagelse af lån i ejendommene. Investorerne hæfter ikke ud over egenkapitalindskuddet jf. non-recourse vilkår.

Det tilstræbes, at der for hver tilkøbt ejendom sikres maksimal fremmedfinansiering på markedsvilkår. Finansieringen intenderes sammensat af 30% egenkapital og 70% fremmedfinansiering. Herved er det forventningen, at solidarisk eller pro rata hæftelse kan undgås, så investorer kun hæfter personligt for egen andel.

Fremmedfinansieringen forslås opdelt mellem et fastforrentet 30-årigt obligationslån uden afdrag (35%) og et lån med kort løbetid som f.eks. F-3 (35%) med afdrag. Lånoptagelse er forudsat med halvdelen som 30-årigt 2% obligationslån uden afdrag og den andel halvdel vil være et F3 lån med afdrag. Endelig finansieringsform og risikoprofil besluttes dog mellem investorerne.

Den nævnte finansieringsmodel skønnes at optimere både renterisiko, afdragsprofil og delvis værdisikring af ejendommen ved eventuel rentestigning. Der vil være løbende overvågning af renteudviklingen og mulighed for konverteringsadgang på F3-lånet. Optagelse i aktionærkredsen forudsætter endelig godkendelse af selskabets finansieringspartner.Revision af ejendomsselskabet

Ejendomsselskabernes årsregnskaber revideres af anerkendt statsautoriseret revisionsvirksomhed efter generalforsamlingens valg. Her vil beregninger og budgetforudsætninger samt den indre sammenhæng i investeringscasen blive gennemgået af revisionsfirmaet Beierholm, som AROSIA EJENDOMSINVEST også indstiller til revisorvalg på den første ordinære generalforsamling.

Vores investorer ønsker gennemsigtighed, risikospredning og ansvarlighed, hvilket forpligter. Derfor samarbejder AROSIA EJENDOMSINVEST udelukkende med anerkendte og respekterede revisions-, finansierings- og advokatvirksomheder.Investeringsrådgivning om udlejningsejendomme

AROSIA EJENDOMSINVEST har stor erfaring med langsigtede ejendomsinvesteringer, herunder finansiering, ejerstruktur, administration og værditilvækst. Derfor kan vi tilbyde kyndig investeringsrådgivning om udlejningsejendomme for semiprofessionelle og professionelle investorer, der ønsker at investere passivt i boligudlejningsejendomme med udviklingspotentiale på nogle af de bedste beliggenheder i Danmarks største byer.

Ved udlejningsejendomme er udlejning den primære indtjening, hvorfor der stilles krav til udlejer om lejeradministration i henhold til lejelovens bestemmelser, som ofte kan være kompliceret at forstå uden indsigt. Her kan AROSIA EJENDOMSINVEST naturligvis rådgive om alle juridiske problemstillinger inden for lejeloven, som en investor i boligudlejningsejendomme kan komme ud for.

Hvis du gerne vil eje en udlejningsejendom, men ikke ønsker det store arbejde med at være udlejer, kan du foretage en passiv investering uden administrationsforpligtelser. På den måde behøver du ikke bekymre dig om lejeradministration, lejelovgivning, renovering af lejemål etc. AROSIA EJENDOMSINVEST rådgiver om værdiskabende muligheder, fordele, besværligheder og risici ved at investere i udlejningsejendomme.

    Tilmeld dig nyhedsbrev

    Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag information om vores investorseminarer samt information om Arosia Ejendomsinvest.

    Vi holder dine oplysninger fortrolige.